128
votes
PHPmotion
128
votes
ADempiere
127
votes
CartoDB
126
votes
Activiti
126
votes
OrientDB
120
votes
ZoneMinder
119
votes
Graphite
118
votes
Sakai
115
votes
Xibo
111
votes
Tryton