132
votes
ADempiere
130
votes
PHPmotion
130
votes
CartoDB
130
votes
OrientDB
124
votes
Xibo
123
votes
ZoneMinder
120
votes
Sakai
119
votes
Graphite
115
votes
Red5
115
votes
Tryton