134
votes
ClockingIT
131
votes
ADempiere
129
votes
CartoDB
129
votes
PHPmotion
128
votes
OrientDB
122
votes
Xibo
121
votes
ZoneMinder
120
votes
Sakai
119
votes
Graphite
114
votes
Tryton