122
votes
PHPmotion
119
votes
Gogs
119
votes
ADempiere
114
votes
CartoDB
112
votes
Activiti
110
votes
Graphite
106
votes
Xibo
106
votes
TACTIC
103
votes
PMB
102
votes
Tryton